Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
news

นักศึกษาสามารถรับบริการต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

http://www.ge.ssru.ac.thหรือ http://www.ge.ssru.ac.th/mod/resource/view.php?id=53.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of sineenart TA
ประกาศ-สำนัเรื่องการตรวจสอบคะแนน
by sineenart TA - Monday, 28 April 2014, 11:12 AM
 
.
Picture of sineenart TA
ประกาศ-ตรวจสอบคะแนนจิตพิสัยใหม่
by sineenart TA - Sunday, 27 April 2014, 03:04 PM
 
.
Picture of sineenart TA
ประกาศ-คะแนนโครงงาน 2
by sineenart TA - Thursday, 10 April 2014, 12:19 PM
 
.
Picture of sineenart TA
ประกาศ-ส่งโครงงานช่วงที่ 2
by sineenart TA - Thursday, 10 April 2014, 12:14 PM
 

ประกาศกลุ่มที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้รีบแก้ไขโครงงาน
ส่งภายในวันที่ 11 เม.ย.57
IT093
IT114
IT164
IT187
IT190
IT194
IT196
IT204
IT228
IT277
IT295
IT203
IT304
IT578
และขอให้กลุ่มดังต่อไปนี้ส่งโครงงานช่วงที่ 2 ด่วน 
เพราะเลยระยะเวลาการส่งโครงงานช่วงที่ 2 แล้ว 
หากไม่รีบติดต่อดำเนินการส่งจะตัดคะแนนช่วงที่ 2 
เป็นศูนย์
IT151
IT213
IT539
IT656
IT665
IT670
IT678

Picture of sineenart TA
ประกาศ-ตรวจสอบคะแนนกิจกรรมที่ 5
by sineenart TA - Friday, 28 March 2014, 03:06 PM
 
.
Picture of kittipat bualek
รายชื่อรหัสโครงงาน IT001 - IT732 กิจกรรมที่ 5 (ส่งงานในแฟนเพสรายวิชา) 5 คะแนน
by kittipat bualek - Wednesday, 26 March 2014, 11:29 AM
 
รายชื่อรหัสโครงงาน IT001 - IT732 กิจกรรมที่ 5 (ส่งงานในแฟนเพสรายวิชา) 5 คะแนน

หมายเหตุ 
1. ตรวจสอบรหัสโครงงานให้ละอียด 
2. รหัสโครงงานที่ขึ้นว่า ส่งผิดเฟส อาจารย์ประจำรายวิชาให้ถือว่าส่งงาน แต่จะมี
การพิจารณาหักคะแนนตามความเหมาะสม
3. นักศึกษากลุ่มไหนที่ได้รับการอนุมัติ แต่ไม่มีรายชื่อขึ้น ให้มาติดต่อเขียนคำร้องที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป พร้อมแนบหลักฐานการตรวจงานจากอาจารย์ผู้สอน ภายในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 ก่อนเวลา 16.00 นี้เท่านั้น 


555
Picture of sineenart TA
ประกาศ-กิจกรรมที่ 5
by sineenart TA - Friday, 21 March 2014, 01:42 PM
 
ตรวจสอบรายชื่อการส่งงานกิจกรรมที่ 5 
ในเว็บไซต์รายวิชา หน่วยการเรียนที่ 8 (5 คะแนน)

Picture of sineenart TA
ประกาศ-โครงงานมีปัญหา update 17-3-57
by sineenart TA - Monday, 17 March 2014, 11:59 AM
 
รายชื่อกลุ่มโครงงาน ระยะที่ 2 ไม่สามารถเปิดแผ่นได้/ไฟล์ไม่สมบูรณ์
วิธีการแก้ไข
ให้นักศึกษาส่งแผ่นใหม่โดยต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง
กำหนดเวลา
ส่งแก้ไข 17-19 มี.ค.57 ส่งที่ สำนัก GE ห้อง 3413 เวลา 08.30-16.00 น
โครงงาน ชื่อโครงงาน   สมาชิก   กลุ่มเรียน
IT-072 เรียนรู้โปรแกรม Photoshop  1 55123315004 รมิดา รวีโชติภาคิน กลุ่มเรียน 004
IT-072 ขั้นพื้นฐาน 2 55123315018 ชัชชญา จงประเสริฐ กลุ่มเรียน 004
IT-072   3 55123315027 ศรัณย์ เปรมใจ กลุ่มเรียน 004
IT-072   4 55123315029 ณิชกมล สวัสดีพุทรา กลุ่มเรียน 004
IT-360 วังผักกาดที่ถูกลืม 1 55127328058 แคทรียา ศศิธรอาภากุล กลุ่มเรียน 004
IT-360   2 55127328059 ริสา พลธรรม กลุ่มเรียน 004
IT-360   3 55127328065 ปัทมา สายอาจ กลุ่มเรียน 004
IT-360   4 55127328071 จุฬาลักษณ์ โพธิ์สอาด กลุ่มเรียน 004
IT-360   5 55127328076 อาภัสสร ดีพา กลุ่มเรียน 004
IT-363 วัดพระศรีศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 1 56123425008 ปรีชา จึงกิติประภากร กลุ่มเรียน 003
IT-363   2 56123425012 จุฑานันท์ โพธิ์ศรี กลุ่มเรียน 003
IT-363   3 56123425021 ปาริสา พรหมณี กลุ่มเรียน 003
IT-363   4 56123425023 นริศรา รุ่งทอง กลุ่มเรียน 003
IT-363   5 56123425024 แพรวา มณีแสง กลุ่มเรียน 003
IT-366 ของดีเมืองไทยกับขนมไทยโบราณ ๔ ภาค 1 55122227013 พิมพ์ คชวงศ์ กลุ่มเรียน 004
IT-366   2 55122227019 สุชาดา พิมแพง กลุ่มเรียน 004
IT-366   3 55122227024 สุภาวรรณ แก้วกาหลง กลุ่มเรียน 004
IT-366   4 55122227025 วิลาสินี ขุนศรี กลุ่มเรียน 004
IT-366   5 55122227047 กมลชนก อ่องสันเทียะ กลุ่มเรียน 004
IT-398 พัฒนาสารคดีการท่องเที่ยวเรื่องวัดไร่ขิง 1 55127327039 ณัฐพร สายยืนยงค์ กลุ่มเรียน 004
IT-398 (Movie maker) 2 55127327054 ศิโรรัตน์ ปุญญะฐิติ กลุ่มเรียน 004
IT-398   3 55127327061 ณัฐยา ยังเงิน กลุ่มเรียน 004
IT-400 ดอกไม้และอาหาร 1 55123318016 หยาดพิรุณ เรืองมณี กลุ่มเรียน 004
IT-400   2 55123318018 สุวิทย์ ชิณศรี กลุ่มเรียน 004
IT-400   3 55123318036 กรธนา หวังยิ่งเจริญ กลุ่มเรียน 004
IT-400   4 55123318041 จอมขวัญ วันละ กลุ่มเรียน 004
IT-428 ประเพณีสงกรานต์ 1 55122224016 ศิริวรรณ พุทธิวงค์ กลุ่มเรียน 006
IT-428   2 55122224027 สุนิสา สว่างแสง กลุ่มเรียน 006
IT-428   3 55122224037 จีราภา เขียวทน กลุ่มเรียน 006
IT-428   4 55122224043 ปิยะฉัตร ยิ้มแก้ว กลุ่มเรียน 006
IT-447 วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง 1 56123401006 จริยาภรณ์ ขอประดิษฐ์ กลุ่มเรียน 003
IT-447   2 56123401041 ชวนพิศ ศิริสมุทร กลุ่มเรียน 003
IT-447   3 56123401063 ฐิตินันท์ อินบัวทอง กลุ่มเรียน 003
IT-448 มีอะไรใน...วัดสุทัศน์ 1 56123401010 มินตรา นาคสิงห์ กลุ่มเรียน 003
IT-448   2 56123401020 วราภรณ์ วัชรานนท์ กลุ่มเรียน 003
IT-448   3 56123401052 สุธาทิพย์ วาปีทำ กลุ่มเรียน 003
IT-448   4 56123401054 ภัทรา สำเภาเจริญ กลุ่มเรียน 003
IT-455 เปิดโลกสวนสัตว์ 1 56123438024 ธนพล คำแพร กลุ่มเรียน 003
IT-455   2 56123438027 นทีกานต์ เศษลือ กลุ่มเรียน 003
IT-455   3 56123438044 ปัทวดี แซ่จัง กลุ่มเรียน 003
IT-455   4 56123438078 สุเบญญา พรหมขุนทอง กลุ่มเรียน 003
IT-455   5 56123438084 ธนพนธ์ พรานเจริญ กลุ่มเรียน 003
IT-458 มหัศจรรย์แห่งสมุนไพร 1 55122501004 กนิษฐา อุบลธรรม กลุ่มเรียน 001
IT-458   2 55122501008 ทวินันท์ พึ่งสันเทียะ กลุ่มเรียน 001
IT-458   3 55122501019 อภัสนันท์ ใจเอี่ยม กลุ่มเรียน 001
IT-464 อาหารไทยสี่ภาค 1 56123445001 จักรกฤษณ์ แก้วประสิทธิ์ กลุ่มเรียน 003
IT-464   2 56123445025 สุริยา กล่อมดี กลุ่มเรียน 003
IT-464   3 56123445050 ณัฏฐวรรณ มังคะตะ กลุ่มเรียน 003
IT-464   4 56123446006 อานุภาพ ทับทิมโต กลุ่มเรียน 003
IT-464   5 56123446045 วรัญญา หะวะนิช กลุ่มเรียน 003
IT-490 ระบบสุริยะ 1 56131111042 อนุชิต แซ่ลิ้ม กลุ่มเรียน 001
IT-490   2 56131111046 วีรยุทธ ทองรุ่ง กลุ่มเรียน 001
IT-490   3 56131111065 ชนิกานต์ เพชรมาก กลุ่มเรียน 001
IT-490   4 56131111076 ภัคพิชา กล้าหาญ กลุ่มเรียน 001
IT-490   5 56131111078 ธีรพร ทิวงค์ษา กลุ่มเรียน 001
IT-519 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1 55122520002 จุรารัตน์ บุญคง กลุ่มเรียน 006
IT-519   2 55122520008 นริศรา ผาบจันดา กลุ่มเรียน 006
IT-519   3 55122520009 ฐิติมา โต๊ะฉิม กลุ่มเรียน 006
IT-519   4 55122520018 วณิชยา ชูลขันธ์ กลุ่มเรียน 006
IT-519   5 55122520043 ปิยธิดา โรจนสุขกมล กลุ่มเรียน 006
IT-542 ไฟฟ้าสถิต 1 56123446068 วีณนา บำรุงไทย กลุ่มเรียน 003
IT-542   2 56123446087 ธนาวรรณ หาญธนานนท์ กลุ่มเรียน 003
IT-542   3 56123446103 พุธิตา แสงวัณณ์ กลุ่มเรียน 003
IT-542   4 56123446105 ดิษยเดช ลลิตกิตติกุล กลุ่มเรียน 003
IT-549 วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรวิหาร 1 55122214010 นุชนาถ ชิณวงศ์ กลุ่มเรียน 006
IT-549   2 55122214011 มิตรสินี รุ่งวัฒนจินดา กลุ่มเรียน 006
IT-549   3 55122214019 เทพชัย พิมพา กลุ่มเรียน 006
IT-549   4 55122214023 ธิติมา อ่อนน้อม กลุ่มเรียน 006
IT-549   5 55122214031 จตุรพร ศรีเพ็ชร กลุ่มเรียน 006
IT-559 ท้าวทองกีบม้า ราชินีแห่งขนมไทย 1 55122204048 เพ็ญพิสุทธิ์ ทัดสอน กลุ่มเรียน 006
IT-559   2 55122204050 มธุรส หลีกรัตน์ กลุ่มเรียน 006
IT-559   3 55122204051 วิราพร ธิกุลวงษ์ กลุ่มเรียน 006
IT-559   4 55122204052 วันเพ็ญ อินทะนุพัฒ กลุ่มเรียน 006
Picture of sineenart TA
ประกาศ-เรื่องการสอบ
by sineenart TA - Wednesday, 12 March 2014, 08:14 AM
 
.
Picture of sineenart TA
สรุปงานที่ต้องส่ง
by sineenart TA - Friday, 28 February 2014, 09:15 AM
 
.

Skip LoginSkip CoursesSkip จองสอบ

จองสอบ

click

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 Today Wednesday, 23 July 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
หน้าแรก